صفحه اصلی | مجتمع آموزشی زکریا
٠۵١٣۶۶١۵٣٨١ - ٠۵١٣۶۶٣٩۵۶٧
٠٩١۵۵٢۴٩۶۴۶

دوره های آموزش تعمیرات موبایل

قیمت ظرفیت باقیمانده مهلت ثبت نام نام دوره
۲۴۳۶۰۰۰     ۱۷۰۵۲۰۰ ریال ۴ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ کارور Photoshop
۱۹۰۷۰۰۰     ۱۳۳۴۹۰ ریال ۴ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ کارور Coreldraw
۱۹۰۷۰۰۰     ۱۳۳۴۹۰ ریال ۳ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ بازاریاب
٢۴٢٢٠٠٠     ١٢٠٠٠٠٠ ریال ۴ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ شهروند الکترونیکی
۲۲۹۶۰۰۰     ۱۶۰۳۰۰۰ ریال ۳ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ حسابداری مقدماتی
۵۶۱۸۰۰۰     ۳۹۳۲۶۰۰ ریال ۵ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ تعمیرکار تلفن همراه
۴۲۹۰۰۰۰     ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۵ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ طراحی مقدماتی صفحات وب
۶٠١۵٠٠٠     ٣۰۰۰۰۰ ریال ۵ نفر ٣٠ بهمن ۹۵ رایانه کار CIW

آگاهی از دوره ها و نرخ ها

لطفا صبر کنید
CLOSE
CLOSE