شرایط و قوانین

شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره گروه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد