نرخنامه فنی و حرفه ای

نرخنامه فنی و حرفه ای برای رشته های فناوری اطلاعات، امور مالی و بازرگانی و مخابرات در جدول زیر ارائه شده است.

نرخ نامه و لیست دوره های فنی و حرفه ای سال 1395

فناوری اطلاعاتمالی و بازرگانیمخابرات