نتایج آزمون عملی

نتایج آزمون عملی 9 بهمن 95 – برادران

نتایج آزمون عملی 7 بهمن 95 – خواهران

نتایج آزمون عملی 7 دی 95 – برادران

نتایج آزمون عملی 8 دی 95 – خواهران

نتایج آزمون عملی 7 آذر 95 – برادران

نتایج آزمون عملی 4 آذر 95 – خواهران

نتایج آزمون عملی 6 مهر 95 – برادران

نتایج آزمون عملی 8 دی 95 - خواهران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملی
نرجسالبرزICDL1غایب
مژگاناکبریICDL190
زهراشوشتریICDL180
بهارهمداحیشهروند الکترونیک80
سمیهمشهوریوب مقدماتی70
عادلهنبی زادهCorelDraw79
الهامسادات یاوریفتوشاپ89
راضیهاعتدالیکاربر رایانه78
محدثهعباسیحسابدار صنعتی78
مریمخیاط باشینرم افزار اداریغایب
اکرمافتتاحیICDL250
سیده ساراتربتیICDL279
مهلاجعفریICDL278
اسماءرحمیICDL290
سمیهصفاپورICDL285
مهسافرزانهICDL290
آیلینمحمدخانیICDL275
فاطمهمیمریرایانه کار مالی80

نتایج آزمون عملی 7 آذر 95 - برادران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
یاسربهادریحسابداری عمومی تکمیلی7560
بهزادجداریحسابداری عمومی تکمیلی7860
محمدنژادعلی نائیحسابداری عمومی تکمیلی7852.5
محمدرضااحمدپورحسابداری عمومی مقدماتی7572.5
حسنخسرویحسابداری عمومی مقدماتی7567.5
ایمانعلیانحسابداری عمومی مقدماتی7762.5
محمدرضااحمدپورحسابدار صنعتی درجه28575
بهزادعباسیکارور CORELDRAW8065
سیدشایانسیدصالحیکارور 3DMAX8055
امیرناظم زادهکارور 3DMAX8570
احدمحمدی آشستانطراح مقدماتی صفحات WEB7952.5
حامدمطهریطراح مقدماتی صفحات WEB8055
مهدیناصری تکلوطراح مقدماتی صفحات WEB8552.5
رامینخصاصکارور FREEHAND7872.5
مجتبیعودتیکارور FREEHAND8075
جواداعتمادمهرکارور PHOTOSHOP7892.5
مصطفیکاویانی پورکاربر رایانه8572.5
ابوالفضلباغبانرایانه کار ICDL درجه یک9775
صادقبصیریرایانه کار ICDL درجه یک8562.5
امیرمسعودسرفلکرایانه کار ICDL درجه یک8585
سیدجلیلفیض آبادیرایانه کار ICDL درجه یک7865
حامدآزادرایانه کار ICDL درجه دو9267.5
الیاساسداله زادهرایانه کار ICDL درجه دو8375
سعیدانصاریرایانه کار ICDL درجه دو8570
امیررضابجنوردی شیلگانیرایانه کار ICDL درجه دو9867.5
مهدیبوستانیرایانه کار ICDL درجه دو9270
محمدصالحبکائیانرایانه کار ICDL درجه دو8767.5
عمادجعفری فردرایانه کار ICDL درجه دو9267.5
سیدامیر حسینحقایقی کاخکی محصلرایانه کار ICDL درجه دو8985
علیصباغ مقدمرایانه کار ICDL درجه دو9287.5
محمدعلیصمدیرایانه کار ICDL درجه دو9565
عمادضیائیرایانه کار ICDL درجه دو9887.5
امیرمحمدمروی نژادرایانه کار ICDL درجه دو8462.5
بهروزملکیرایانه کار ICDL درجه دو8175
امیرنظریرایانه کار ICDL درجه دو9062.5
مهدیکمال هاشمیرایانه کار ICDL درجه دو8085
حسینخوجویانشهروند الکترونیکی9887.5
جوادنجاتیشهروند الکترونیکی7855
جوادنجاتیکاربر نرم افزار اداری7862.5

نتایج آزمون عملی 4 آذر 95 - خواهران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
سحرفرامرزپور دارزینیحسابدار صنعتی درجه27850
اکرمعباسیحسابدار صنعتی درجه27565
زهراحبیبی درححسابدار صنعتی درجه27475
فاطمهرستگار مقدم چوبداریرایانه کار حسابداری مالی7862.5
منیرهرضائی جعفرآبادرایانه کار حسابداری مالی8077.5
مریمعربیرایانه کار حسابداری مالی4357.5
زهراعطائی مقدمرایانه کار حسابداری مالی8595
فاطمهکشتانیانرایانه کار حسابداری مالی8292.5
سپیدهخارابافکارور FREEHAND7857.5
فاطمهبیکی احمد آبادیکارور FREEHAND7870
فاطمهرحمانی فرکارور CORELDRAW7850
الههامروزهرایانه کار ICDL درجه یک7967.5
اشرفحیدری برزورایانه کار ICDL درجه یک6565
عارفهرسولی نژادرایانه کار ICDL درجه یک7962.5
الههضیافتی مالداررایانه کار ICDL درجه یک8085
میناقاسمیرایانه کار ICDL درجه یک7852.5
گیسویمینیرایانه کار ICDL درجه یک9295
سحردهقان نیریرایانه کار ICDL درجه دو7872.5
زهرادیانتی پوررایانه کار ICDL درجه دو7977.5
حانیهرمضانیان ثانیرایانه کار ICDL درجه دو8582.5
ملیحهشاه محمدی نامقیرایانه کار ICDL درجه دو7865
فاطمهقراشیرایانه کار ICDL درجه دو8067.5

نتایج آزمون عملی 6 مهر 95 - برادران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
مهدیبالش آبادیتعمیرکار تلفن همراه4062.5
مهدیبیک زادهتعمیرکارتلفن همراه6087.5
حسنموسویتعمیرکارتلفن همراه6587.5
حسامموسویتعمیرکارتلفن همراه6057.5
بهمنتقی نژادتعمیرکارتلفن همراه8067.5
حسینخوجویانطراح گرافیک رایانه8060
بهزادعباسیطراح گرافیک رایانه9565
محمدحسیننظرنژادطراح گرافیک رایانه9055
بهروزملکیICDL17890
مهدیکمال هاشمیICDL19095
مصطفیخدابندهICDL17885
امینسعیدی سیوکیICDL19088
علیرضافیاض پورICDL19585
محمدکمالیICDL17877.5
مصطفیجواهرچینرم افزار اداری7860
میثمواحدینرم افزار اداری9067.5
مجتبیعودتیکاربر رایانه7877.5
مجتبیعودتیکارور کورل7872.5
احسانقربان نژادطراحی صفحات وبغایب50
مجتبیاشرفی سیسکارور فلشغایب70
بهزادجداریحسابداری صنعتی7857.5
حسنخسرویحسابداری صنعتی7862.5
ایمانعلیانحسابداری صنعتی7952.5
ایمانعلیانحسابدار تکمیلی7565
حسنخسرویحسابدار حقوق دستمزد7090
محمدرضااحمدپورحسابدار حقوق دستمزد8090
وحیدبلاغیحسابدار مقدماتی7560
امیرمحمددهنویحسابدار مقدماتی7957.5

نتایج آزمون عملی 8 مهر 95 - خواهران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
فاطمهارغوانیحسابداری تکمیلی4052.5
مژگاناکبری فرخانیICDL27982.5
الههضیافتی مالدارICDL29095
ناهیدعباسیICDL27855
فهیمهعکافICDL29090
فاطمهغریبICDL2-50
وحیدهملکیICDL27875
وحیدهیاقوتیICDL29092.58
نجمهمولائیICDL28087.5
الهامعلیزادهICDL28087.5
نجمهمولائیICDL18085
مائدهبابائیICDL17975
طیبهباقریICDL17965
الناز تقی آبادیICDL18092.5
زهراسعادتیICDL17950
بهنازسنگ سفیدیICDL19090
مهساصداقتICDL19095
محدثهغدیریICDL17962.5
معصومهمیزرابیاتیICDL17880
فاطمهواحدیICDL1غایب82.5
زهرهکاظمیICDL19092.5
مریمخیاط باشیشهروند الکترونیک8067.5
فاطمهرحمانی فرشهروند الکترونیکغایبغایب
عادلهنبی زادهشهروند الکترونیک7852.5
عادلهنبی زادهکارور فری هند7865
فاطمهبیکیکارور کورل7880
سپیدهخارابافکارور کورل7985

نتایج آزمون عملی 8 شهریور 95 - برادران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
محسنکارآزماتعمیرکار تلفن همراه8060
علی اصغرزارعیرايانه كار ICDL درجه18065
مهدیبرازنده قزلورايانه كار ICDL درجه18073
مهدیاصغری فراجردرايانه كار ICDL درجه18585
حمیداصغری فراجردرايانه كار ICDL درجه18573
محمدعلیصمدیرايانه كار ICDL درجه18085
سیدمجتبیالهیرايانه كار ICDL درجه18068
امیرعباسعسگریرايانه كار ICDL درجه19095
میثمواحدی کاخکیشهروند الکترونیکی (E-Citizen) 9065
مجتبیعودتیکاربر نرم افزار اداری 8090
مجتبیعودتیکارور Flash MX 8080
محمدمهدیخورشیدیکارور Flash MX 8070
مصطفیکاویانی پورکارور Flash MX 9080

نتایج آزمون عملی 8 شهریور 95 - خواهران

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
وجیههپورحاجیرايانه كار ICDL درجه27860
بهنازسنگ سفیدیرايانه كار ICDL درجه28593
معصومهحمامیرايانه كار ICDL درجه27858
الههامروزهرايانه كار ICDL درجه27973
گیسویمینیرايانه كار ICDL درجه29083
عارفهرسولی نژادرايانه كار ICDL درجه27883
فاطمهبیکی احمدآبادیطراح گرافیک رایانه ای 8058
مریمخیاط باشی حسن آبادیکاربر رایانه 8063
عادلهنبی زاده طرقبهکارور Flash MX 7855
اکرمزنده دل بیلندیکارور Flash MX 8578
محدثهبخشیکارور PHOTOSHOP8080

نتایج آزمون عملی 12 مرداد 95

نامنام خانوادگیدورهنمره عملینمره کتبی
سپیدهخارابافشهروند الکترونیک9855
مهریمیریICDL19488
محدثهخیبری فرخدICDL18865
نسرینعصمتیرایانه کارمالی7850
زهرهکاظمی ثانی کاخکیICDL29895
مهساصداقت فیض آبادیICDL29298
زهراسعادتی اینچه کهنهICDL27868
فاطمهواحدیICDL29593
طیبهباقریICDL29063
محدثهغدیریICDL28275
معصومهمیرزابیاتیICDL27978
صدیقهشریعتیICDL27878
زهرامرادیICDL19385
فائزهموفقICDL18085
پرستوصابریICDL19090
هماروزدارICDL18598
اندیشهسلیمی کاخکیICDL18585
زهراخدادادیICDL17873
اقدسنجفیICDL18070
مهدیاصغری فراجردICDL210085
حمیداصغری فراجردICDL29880
علیرضااسلامی منشICDL28578
علیرضااسلامی منشICDL18058
سیدمهدیسیدی رشتخواریICDL28588
سیدمهدیسیدی رشتخواریICDL19095
مجتبیالهیICDL29875
علیرضاحیدرپورICDL19493
مصطفینظامی وطنICDL17988
علیرضادیواندریICDL19980
جوادعزیزیتعمیرکارتلفن همراه7868
ایمانعلیانرایانه کارمالی8070

نتیجه آزمون عملی خواهران

نتایج آزمون عملی خواهران

نامنام خانوادگیدورهنمره
فاطمهارغوانیحسابداری مقدماتی78
اکرمعباسیحسابداری مقدماتی78
نسرینعصمتیحسابداری مقدماتی78
محدثهعباسیرایانه کار مالی78
فاطمهمیمریرایانه کار مالی78
زهراحبیبی درحرایانه کارمالی78
زهراحبیبی درححسابداری مقدماتی78
لیلاکاظمینرم افزار اداری78
هماروزدارICDL290
اندیشهسلیمی کاخکیICDL290
اقدسنجفیICDL278
فاطمهنصیریICDL285
مطهرهپورکیانیICDL280
تکتمنجاریICDL278
تکتمنجاریICDL178
زهراجلایریICDL278
طاهرهدانشورICDL278
حمیدهلطفی افینICDL278

نتیجه آزمون عملی برادران

نتایج آزمون عملی برادران

نامنام خانوادگیدورهنمره
علیحسین حصارتعمیرکار تلفن همراه78
مهدیجلایری لائینتعمیرکار تلفن همراه80
امیرعلی پرستتعمیرکار تلفن همراه79
علیرضاحیدرپورICDL290
علیرضادیواندریICDL285
مجیدنکوخصلت عشق آبادICDL278
ابراهیمشجاعICDL278
قاسمطاهریICDL278
مسعودحسین پورICDL278
علیسوختانلوICDL278
داوودحسینی صومعه گیICDL278
مهدیدهقان فیض آبادیICDL278
امیرمحمدیICDL178
جلالحجی یانICDL185
جواداروجیICDL178
محمدقادریرایانه کارمالی80
محمدرضااحمدپوررایانه کارمالی80
مصطفیکاویانیشهروند الکترونیک90
مصطفیجواهرچیCORELDRAW78