3ds-Max

  کارور 3DS MAX

  5,600,000 ریال

  توضیحات محصول

  فهرست توانايي هاي شغل

  3D-MAX 2.توانايي نصب و راه اندازي و تنظيمات اوليه نرم افزار

  3D-MAX 3.توانايي بكارگيري و مديريت نمايش در

  object 4.توانايي ساخت

  به روش هاي گوناگون object كردن select 5.توانایی

  object كردن Transform 6.توانايي

  Animation 7.توانايي ساخت

  object كردن Modify 8.توانايي

  object كردن Edit 9.توانايي

  compound هاي object10.توانايي ايجاد

  camera 11.توانايي كار با

  Light 12.توانايي كار با

  Material ,Map 13.توانايي كار

  Special Effect كردن و بكارگيري Render14.توانايي

   

   

  اهداف و ريزبرنامه درسي

  3D-MAX 1- توانايي نصب و راه اندازي و تنظيمات اوليه نرم افزار

  Install 1-1 : آشنايي با چگونگي

  نرم افزار Authorizing 2-1 : آشنايي با

  3-1 : آشنايي با دريافت پشتيباني تكنيكي

  4-1 : آشنايي با محيط بطور كلي

  5-1 : آشنايي با مديريت فايلها و چگونگي تهيه پشتيبان

  6-1 : آشنايي با راه اندازي و خروج از برنامه

  پيش فرض براي سكانس هاPath7-1 : شناسايي اصول تغيير

  پيش فرض براي سكانس هاPath   تغيير-

  ها به يك سكانسobject 8-1 :شناسايي اصول اضافه كردن

  ها به يك سكانس object اضافه كردن –

  كردنImport,Export 9-1 :شناسايي اصول

  كردن به يك سكانسImport, Export-

  3D-MAX 10-1 :شناسايي اصول شروع بكار با

  3D-MAX   شروع بكار با –

   

  3D-MAX  2- توانايي بكارگيري و مديريت نمايش در

  Viewport 1-2 : آشنايي با بكارگيري

  صفحه نمايشModa 2-2 : آشنايي با چگونگي تغيي

  Viewport يك Zooming 3-2 : آشنايي با چگونگي

  View يك Field 4-2 : آشنايي با چگونگي تغيير

  Viewport يك Panning,Rotating 5-2 : آشنايي با

  Viewport يكMaximizing 6-2 : آشنايي با

  object كردن Display 7-2 : آشنايي با

  object كردن Hiding وFreezing –

  object كردن Freezing 8-2 : آشنايي

  باحالت هاي گوناگون و كارباViewport  مشاهده يكsnap وGrid –

  object كردن Hiding 9-2 : آشنايي با

  Grid 10-2 : آشنايي با چگونگي استفاده از

  Grid  11-2 : آشنايي با چگونگي تنظيم واحد

  Snap12-2 : آشنايي با چگونگي استفاده از

  3D-MAX 13-2 : شناسايي اصول بكارگيري و مديريت نمايش در

  3D-MAX  بكارگيري و مديريت نمايش در –

   

   

  object توانايي ساخت – 3

  Mesh  آشنايي با ساختن : 3-1

  standard primitvie با object آشنايي با چگونگي ساخت : 3-2

  keyboard با object آشنايي با چگونگي ساخت : 3-3

  primitvie  كار با –

  Extended primitvie 3-4 آشنايي با چگونگي بكارگيري : 3-4

  spline وMesh ساخت –

  spline  آشنايي با چگونگي ساخت : 3-5

  closed spline آشنايي با چگونگي ساخت : 3-6

  Rendering ها و object  تغيير رنگ –

  open spline  آشنايي با چگونگي ساخت : 3-7

  cross section آشنايي با چگونگي ساخت : 3-8

  object آشنايي با تغيير رنگ و نام : 3-9

  Rendering 3- آشنايي با چگونگي : 3-10

  object 3- شناسايي اصول ساخت : 3-11

  object  ساخت –

   

  به روش هاي گوناگون  object كردن select توانایی -4

  select آشنايي با مفهوم : 4-1

  Individual object يك select  آشنايي با مفهوم : 4-2

  Region بوسيله object كردن select  آشنايي با : 4-3

  بوسيله نام object كردن select آشنايي با : 4-4

  آشنايي با انتخاب بوسيله نام مجموعه : 4-5

  كردنLocking  كار با گروهها و  –

  آشنايي با چگونگي كار با گروهها : 4-6

  select يك Locking آشنايي با : 4-7

  ها به روش هاي گوناگونobject كردن select  شناسايي اصول : 4-8

  ها به روش هاي گوناگون object كردن select –

   

   

  ها  object كردن Transform توانایی  -5

  system كردن coordinate وtransform آشنايي با مفهوم : 5-1

  Axis براي transform آشنايي با تنظيم : 5-2

  ها object,Moving 5-3 آشنايي با : 5-3

  ها object کردن scaling وRotating,Moving –

  object,Rotating  آشنايي با : 5-4

  object,scaling  آشنايي با : 5-5

  Precision با transform آشنايي با : 5-6

  object كردن Mirroring وcloning,Aligning –

  object, cloning  آشنايي با : 5-8

  object, Mirroring آشنايي : 5-9

  Array آشنايي با ساختن : 5-10

  object,spacing  آشنايي با : 5-11

  object كردن transform  شناسايي اصول : 5-11

  object كردن transform –

   

   

   

  Animation  توانايي ساخت -6

   

  Animation  آشنايي با مفهوم وكاربرد : 6-1

  Animation  آشنايي با مراحل ساخت : 6-2

  Animation  تنظيم زمانبندي , پيكر بندي و اجراي –

  Animation  آشنايي با اجراي : 6-3

  Animation آشنايي با پارامتري هاي : 6-4

   

   

  Animation كردن transform آشنايي با : 6-5

  key آشنايي با بكارگيري : 6-6

  آشنايي با كنترل حركت : 6-7

  آشنايي با پيكر بندي زمان : 6-8

  Frame  آشنايي با تنظيم نرخ : 6-9

  Time code آشنايي با چگونگي تنظيم : 6-10

  Animation كردن cycle آشنايي با : 6-11

  Hierarchical Linking آشنايي با چگونگي استفاده از : 6-12

  و تنظميات آن Animation شناسايي اصول ساخت : 6-12

  و تنظميات آن Animation ساخت –

   

   

  ها object كردن Modify توانايي -7

  Modify 7-1 آشنايي با مفهوم وكاربرد : 7-1

  Geo metric Modifiers آشنايي با بكارگيري : 7-2

  Modifiers stack آشنايي با چگونگي استفاده از : 7-3

  Modifiers stack آشنايي با ويرايش : 7-4

  ها surface كردن Displac آشنايي با چگونگي : 7-5

  Free-Form بصورت Deformation آشنايي با چگونگي استفاده از : 7-6

  xform  آشنايي با چگونگي بكارگيري : 7-7

  Surface complexity يك Altering  آشنايي با چگونگي : 7-8

  Face كردن Render آشنايي با چگونگي كنترل : 7-9

  Spline كردن Modify آشنايي با چگونگي : 7-10

  object كردن Modify شناسايي اصول : 7-11

  object كردن Modify –

   

   

  ها object كردن Edit  توانايي -8

  object كردن Edit هاي ويژه Tool 8-1 آشنايي با : 8-1

  sub object selection آشنايي با ساختن : 8-2

  کردن آنtransform وsub object selection  ساختن –

  sub object كردن Modify آشنايي با : 8-3

  sub object كردن transform آشنايي با : 8-4

  Mesh كردن يك Edit  آشنايي با : 8-5

  Spline كردن يك Edit  آشنايي با : 8-6

  object كردن يك Edit آشنايي با : 8-7

  object كردن يك Edit –

   

  compound هاي object توانايي ايجاد -9

  Boolean هاي object آشنايي با چگونگي ساخت : 9-1

  در متحرك سازBoolean 9-2 آشنايي با عملوندهاي : 9-2

  و تنظيم عملوندهاي آنBoolean – هاي object  ساخت –

  هاobject براي connect آشنايي با ساختن يك : 9-3

  object براي Scatter آشنايي با يك : 9-4

  Shapemergeآشنايي با چگونگي استفاده از : 9-5

  Terrain آشنايي با ساختن : 9-6

  Conform هاي object آشنايي با ساختن : 9-7

  Lofting هاي object آشنايي با ساختن : 9-8

  و تنظيم آنLofting هاي object ساخت –

  Loft آشنايي با ميزان كردن : 9-9

  Loft كردن Editآشنايي  : 9-10

  Loft كردن Animation آشنايي با چگونگي : 9-11

  object براي Mirroring آشنايي با چگونگي : 9-12

  compound هاي object شناسايي اصول ايجاد : 9-13

  compound هاي object ايجاد –

   

   

  camera توانايي كار با -10

  camera آشنايي با ساختن :10-1

  camera 10-2 آشنايي با تنظيم كردن :10-2

  camera ساخت و –

  camera آشنايي با قراردادن محلي :10-3

  camera كردن Animation آشنايي با :10-4

  camera شناسايي اصول كار با :10-5

  camera كار با –

   

  Light توانايي كار با -11

  Light آشنايي با ساختن :11-1

  Scene كردن IIIuminate آشنايي با :11-2

  Light يك Volumetric آشنايي با استفاده از :11-3

  Shadow آشنايي با چگونگي ساختن :11-4

  Light Viewport آشنايي با كنترل :11-5

  camera كردن Animate آشنايي با :11-6

  Light شناسايي اصول كار با :11-7

  Light  كار با –

   

   

  Material ,Map  توانايي كار با -12

  Material Editor آشنايي با :12-1

  Sample slots آشنايي با استفاده از :12-2

  Material Libraies آشنايي با استفاده از :12-3

  Material  آشنايي با چگونگي ساختن :12-4

  material بهMap آشنايي چگونگي اضافه كردن :12-5

  Reflection وMap پايه و داراي Material  ساخت –

  Map هاي Material آشنايي با بكارگيري :12-6

  Reflection  آشنايي با ساخت :12-7

  Map,Material شناسايي اصول كار با :12-8

  Map,Material  كار با –

   

   

  اولیهSpecial Effect كردن و بكارگيري Render توانايي -13

  scene كردن Render آشنايي با چگونگي :13-1

  Back ground كردن با Render –

  Back ground از نوع Effect آشنايي با چگونگي افزدون :13-2

  Atmosphere از نوع Effect آشنايي با چگونگي افزدون :13-3

  Effect كردن Render آشنايي با :13-4

  CD آشنايي با ذخيره كارنهايي بر روي :13-5

  CD  ذخيره كار روي –

  IT ,ICT آشنايي با انيميشن سازي در :13-6

  Special Effect كردن و بكارگيري Render 13-7 شناسايي اصول :13-7

  Special Effect كردن و بكارگيري Render –

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دوره های ویژه

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارور 3DS MAX”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *